Latest News

 • Weryfikacja konta bankowego

  April 11th, 2022

  Witajcie

  W trosce o naszych u?ytkownikw,oraz przyspieszeniu realizacji wyp?at informujemy,
  ?e ka?dy uploader mo?e zleci? wyp?at? na konto bankowe (tylko w polskim banku).

  W celu weryfikacji konta bankowego prosimy o wys?anie maila w nast?puj?cej formie:


  tytu? maila>> nazwa u?ytkownika + weryfikacja: np (uploaderMarcin weryfikacja)
  tre?? maila >> Imi? i Nazwisko + numer konta bankowego


  Maila nale?y wys?a? na adres: admin @ wrzucajpliki.pl

  Po weryfikacji, podczas wyp?aty zamiast adresu paypal podawa? numer konta bankowego.


  Read more
 • Zablokowanie g?wnego serwera

  March 17th, 2021

  dzie? dobry,
  jak wi?kszo?? z Was zauwa?y?a 15-16 marca serwis by? niedost?pny. 

  Zwi?zane jest to z blokad? naszego g?wnego serwera.
  Uda?o si? przenie?? serwis na nowy serwer w 9H i po kilkunastu godzinach strona zacz??a dzia?a?.

  Obecnie znajdujemy si? ju? na innej maszynie,niestety takie przenosiny s? czasoch?onne i niestety nadal nad tym pracujemy.

  Co dzia?a?

  -upload 
  -download
  -zak?adanie kont, zakup premium itp.
  -wszystkie aktywne konta (17-03-2021) zosta?y przed?u?one o 2dni

  Nad czym jeszcze pracujemy? 

  -konfiguracja 2 ostatnich maszyn z plikami (mog? wyst?powa? przerwy w dzia?aniu)
  -zak?adka KONTAKT nie dzia?a,wi?c aby si? z nami skontaktowa? zapraszamy na FB.com/wrzucajpliki 

  Przepraszamy za k?opoty.

  Wyp?aty b?d? realizowane po zako?czeniu przenosin i upewnieniu si?,ze wszystko dzia?a poprawnie.

  Read more
 • upload FTP + 8GB przez przegl?dark?

  July 08th, 2020


  Najnowsze zmiany w serwisie (07-07-2020):

  -zwi?kszyli?my upload przez przegl?dark? do 8GB
  -dodali?my mo?liwo?? uploadu FTP (faza testw)

  Read more
 • Podwajamy stawki w naszym programie partnerskim!

  May 09th, 2020


  Witam serdecznie ,
  w zwi?zku z rozwojem naszego serwisu,zmieniamy dotychczasowe za?o?enia.

  Podwajamy stawki w naszym programie partnerskim! 

  Nasz PP znajduje si? na pod adresem : Kliknij tutaj !

  Oczywi?cie... 

  stawki nie s? imponuj?ce,lecz zliczamy WSZYSTKIE pobrania.

  Przedstawi? rwnie? screen, w ktrym wida?,?e jeste?my wyp?acalni.
  Oto kilka ostatnich wyp?at: 


  Dodatkowo odpowiadaj?c na kilka pyta?:

  -stawki ulegn? zmianie,je?eli tylko zainteresowanie b?dzie wi?ksze.
  -serwery FTP zostan? dodane w p?niejszym terminie
  -mo?na uploadowa? przez stron? oraz File@Image Uploader-a

  Z ch?ci? poznamy Pa?stwa opinie, rady oraz wskazwki. 

  Pozdrawiam 

  Read more
 • June 09th, 2018

  Cze??,

  w dniu dzisiejszym wystartowa? nasz serwis.
  Jak na razie jeste?my w fazie BETA, wszystkie b??dy prosz? zg?asza? w zak?adce "kontakt"

  Read more